Ochrona Danych Osobowych

 

W związku z tym, że 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Wprowadzenie

 

1.1. Strona internetowa Uciekajace-Budziki.pl jest własnością firmy Kusha Artur Tarwacki z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, NIP5241088708, która jest administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”).

 

Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”)

 

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy użytkowników strony, zwanych dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”. Użytkownik może także posiadać zarejestrowane konto

 

1.3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje Użytkownikom możliwość zakupienia produktów i usług, zwanych dalej „Usługami”.

 

1.4. Z Administratorem można kontaktować się mailowo na adres biuro@uciekajace-budziki.pl.

 

1.5. „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.

 

1.6. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.

 

1.7. „Regulamin” – regulamin świadczenia Usług, dostępny w serwisie Administratora, wymagany do założenia przez Użytkownika konta.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Dane osobowe przetwarzane w celu udostępnienia Panu/Pani dostępu do usług i informacji publikowanych na łamach serwisu internetowego Kusha.pl oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

2.1.1. obsługi dostępu do informacji publikowanych na stronach zapytań,

 

2.1.2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Kusha

 

2.1.3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 

2.1.4. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Kusha na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 

2.1.5. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

 

2.2. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

2.2.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

 

2.2.2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

 

2.2.3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych

 

2.2.4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

 

2.2.5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 

2.2.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

 

2.2.7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

 

2.2.8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 

2.2.9. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w pkt 2.2.1. do 2.2.9. powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kusha.pl z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

3. Przetwarzanie Danych osobowych

 

3.1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług Administratora lub w toku prowadzenia korespondencji z Administratorem może podawać Dane osobowe.

 

3.2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Usług Administratora.

 

3.3. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo polskie i europejskie, w szczególności RODO.

 

3.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy (dalej: „Podmiot współpracujący”). Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.

 

3.5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.

 

3.6. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting serwisu, dostawcy narzędzi analitycznych, wspierających sprzedaż, obsługę klienta, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe, firmy kurierskie, brokerzy usług kurierskich, platformy płatności online i inni współpracownicy Administratora.

 

3.7. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się na stronie są przetwarzane w celach:

 

3.7.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w tym m.in. dostępu do informacji publikowanych na stronach, utrzymania kont, obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną o statusie Usługi, zmianach oferty, Polityki, przerwach technicznych i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 

3.7.2. marketingu bezpośredniego Administratora, w tym m.in. przesyłania nowości, zapowiedzi informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, informacji edukacyjnej dotyczącej wydarzeń, wiadomości o nowych spotkaniach, nowych możliwościach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

3.7.3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Administratora i stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Zbierane dane:

 

3.7.4. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.8. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, płeć, numer telefonu, stanowisko.

 

3.9. Dane osobowe przetwarzane są:

 

3.9.1. Tak długo, jak użytkownik korzysta z usług Uciekajace-Budziki.pl,

 

3.9.2. Dane wynikające bezpośrednio ze zobowiązań księgowych i podatkowych Administratora

 

3.10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych może skutkować utrudnieniami w dostępie do Usługi np. w postaci.:

 

3.10.1. braku możliwości korzystania z informacji i treści publikowanych na stronach serwisu m.in. poprzez przeglądarkę i/lub e-mail,

 

3.10.2. braku możliwości założenia konta i subskrypcji

 

3.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Usługi wynikające z żądania ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych przez Użytkownika.

 

3.12. Użytkownik przyjmuje do świadomości, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych nie dotyczy kopii zapasowych, jakie znajdują się w posiadaniu Administratora, jeśli usunięcie tych danych spowoduje brak integralności danych pozostałych Użytkowników albo jest niemożliwe ze względów technicznych, finansowych lub bezpieczeństwa.

 

3.13. Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych Danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika o zaistniałym fakcie.

 

3.14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

4. Udostępnianie usług

 

4.1. Użytkownik może udostępnić informacje i usługi swoim Współpracownikom. Udostępnienie wymaga podania danych osobowych (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) Współpracownika. Użytkownik zobowiązany jest uzyskać od Współpracownika zgodę na powierzenie danych osobowych przez utworzeniem nowego konta.

 

4.2. Każdy Współpracownik ma obowiązek akceptacji Regulaminu, aby korzystać z Usług. Po akceptacji Regulaminu staje się automatycznie Użytkownikiem i dotyczy go przetwarzanie Danych osobowych opisane w punkcie 2. Polityki Prywatności.

 

4.3. Dane Współpracownika przechowywane są przez okres świadczenia zamówionych usług.

 

4.4. Dane osobowe Współpracownika są przetwarzane w celach:

 

4.4.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Współpracownika, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

4.4.2. przesyłania informacji drogą elektroniczną na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności przypomnienia o aktualizacjach

 

4.5. Administrator niezwłocznie poinformuje Współpracownika o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także o celu przetwarzania tych danych oraz podstawie prawnej. Współpracownik ma możliwość w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości elektronicznej.

 

4.6. Współpracownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

5. Informacja o plikach Cookies

 

5.1. Administrator używa w swojej działalności plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.

 

5.2. Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:

 

5.2.1. Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy,

 

5.2.2. Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

 

5.2.3. Instagram; polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388,

 

5.2.4. LinkedIn; polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

 

5.2.5. Twitter; polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy,

 

5.2.6. UserEnage; polityka prywatności: https://userengage.com/pl/polityka-prywatnosci/

 

5.3. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:

 

5.3.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami publikowanymi w serwisie i logowania do strony i przechowywania ustawień Użytkownika, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 

5.3.2. marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

5.3.3. statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

5.3.4. profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5.4. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje przyjmowania Cookies. Sposoby na wyłączenie Cookies:

 

5.4.1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 

5.4.2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 

5.4.3. Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

5.4.4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

 

5.4.5. Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

5.5. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na wyłącznie Cookies utraci możliwość korzystania z niektórych funkcji dostępnych w serwisu, m.in. logowania do swojego konta i zapisywania ustawień dot. profilowania czy zbierania danych

 

6. Dodatkowe informacje

 

6.1. Administrator ma prawo zweryfikować tożsamość Użytkownika korzystającego z żądania prawa dostępu do danych, na mocy art. 12 ust. 6 RODO. Administrator w szczególności ma prawo do weryfikacji, czy Użytkownik jest właścicielem konta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub w inny sposób.

 

 

6.2. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prosimy o opuszczenie naszego serwisu. Pozostanie w serwisie z zasady jest wyrażeniem zgody na Politykę. Niemniej, prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia lub usunięcia jest niezależne od wyrażenia zgody na Politykę.